Гэрээний загвар

Гэрээний нэр

Монгол хувилбар

 татах

Англи хувилбар

 татах

1 Автомашин худалдах, худалдан авах гэрээ

Монгол

2 Автомашин зээлээр худалдах, худалдан авах гэрээ

Монгол

3 Автомашины санхүүгийн түрээсийн гэрээ Монгол
4 Автомашин түрээслэх гэрээ Монгол
5 Авто угаалга ажлуулахад хамтран ажиллах гэрээ Монгол
6 Агуулахад хөрөнгө хадгалах гэрээ Монгол
7 Ажилтныг сургалтад хамруулах гэрээ Монгол
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
9 Ажлын байр түрээслэх гэрээ Монгол
10 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлийн эрх шилжүүлэх гэрээ Монгол
11 Барилга угсралтын ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ Монгол
12 Барилгын дотор заслын ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
13 Барьцааны гэрээ Монгол
14 Батлан даалтын гэрээ Монгол
15 Буцаан авах болзолтой худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
16 Бэлэглэлийн гэрээ Монгол
17 Виз мэдүүлэх гэрээ Монгол
18 Газар хамтран өмчлөх гэрээ Монгол
19 Гэрээ баримт бичиг боловсруулах ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
20 Даалгаврын гэрээ Монгол
21 Даатгалын гэрээ Монгол
22 Дамжуулан түрээслэх гэрээ Монгол
23 Заал, талбай түрээслэх гэрээ Монгол
24 Зураг төслийн ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
25 Зуучлалын гэрээ Монгол
26 Концесийн гэрээ Монгол
27 Компаний эрх шилжүүлэх гэрээ Монгол
28 Малчин хөлсөөр ажлуулах гэрээ Монгол
29 Нууцлалын гэрээ Монгол
30 Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
31 Орон сууц зээлээр худалдах худалдах авах гэрээ Монгол
32 Орон сууц хөлслөх гэрээ Монгол
33 Орон сууц захиалгаар бариулах гэрээ Монгол
34 Санхүүгийн түрээсийн гэрээ Монгол
35 Судалгааны ажил гүйцэтгэх гэрээ Монгол
36 Сургалтын төлбөр хариуцах гэрээ Монгол
37 Сэлбэг худалдах худалдан авах гэрээ Монгол
38 Уурхайгаас ашигт малтмал олборлох гэрээ Монгол
39 Уурхайн ашиглалтад хамтран ажиллах гэрээ Монгол
40 Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
41 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ Монгол
42 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээ Монгол
43 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын гэрээ Монгол
44 Хадгалалтын гэрээ Монгол
45 Хамтран ажиллах гэрээ Монгол
46 Хамтран зээл авах, зээл төлөх гэрээ Монгол
47 Худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
48 Худалдах, худалдан авах онцгой эрхийн гэрээ Монгол
49 Хөдөлмөрийн гэрээ Монгол
50 Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ Монгол
51 Хөрөнгө оруулж, барилга бариулах гэрээ Монгол
52 Хөрөнгө оруулж, хамтран ажиллах гэрээ Монгол
53 Хөрөнгө итгэмжлэх гэрээ Монгол
54 Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ Монгол
55 Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ Монгол Англи
56 Хувьцаа эзэмшигчдын хамтран ажиллах гэрээ Монгол
57 Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээ Монгол
58 Хувьцааны эрх буцаан шилжүүлэх гэрээ Монгол
59 Тээвэрлэлтийн гэрээ Монгол
60 Техникийн засвар үйлчилгээний гэрээ Монгол
61 Тооцоо нийлэх гэрээ Монгол
62 Төлбөр тооцооны үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ Монгол
63 Түншлэлийн гэрээ Монгол
64 Түрээсийн гэрээ Монгол Англи
65 Франчайзийн гэрээ Монгол
66 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ Монгол
67 Эмчилгээний аялал жуулчлалын гэрээ Монгол
Бусад дүрэм, журам, баримт, бичигийн төсөл
1 Компанийн дүрэм Монгол
2 Хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр Монгол
3 Хувьцаа эзэмшигчдийн тогтоол Монгол
4 Хөдөлмөрийн дотоод журам Монгол
5 Ажлын байрны тодорхойлолт Монгол
6 Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа Монгол
7 Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Монгол
8 Салбар нэгжийн үйл ажиллагааны журам Монгол

Жич:  Таны хайсан гэрээ дээрх жагсаалтад ороогүй бол манай байгууллагын 88079441,    88003734 дугаарт холбогдож, тухайн гэрээний эхийг төлбөртэй авах боломжтой.

Acion Law Firm, Acion хуулийн фирм